REGULAMIN 

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 • 1

Postanowienia ogólne

I. Regulamin kształcenia na odległośćokreśla:

 1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. możliwość modyfikacji szkolnego  zestawuprogramów nauczania,
 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

 • 2

Postanowienia szczegółowe

II.

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym  z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły; jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w ZSP w Pszczynie,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 5. nauczyciel może prowadzić również lekcje tzw. live za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji live, zobowiązani są w porozumieniu z nauczycielem do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki- tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 7. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych na stronie sp3pszczyna.pl w odpowiedniej zakładce klasy I – III, a materiały dla klas IV – VIII zostaną zamieszczone tylko i wyłącznie na Google Classroom; materiały zamieszczamy na dany konkretnie dzień,
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów, na tyle na ile to jest możliwe,
 9. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Wychowawcy mają obowiązek sprawdzenia dostępności jego wychowanków do komputera z Internetem, celem ewentualnego ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 

 1. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik oraz służbową pocztę elektroniczną i w razie potrzeby bezzwłocznie udzielić informacji,
 4. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły (w godzinach od 8:00- 15:00),
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, który osobiście wyznaczy uczniom;  poprzeze-dziennik czy inny ustalony sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać tak, by pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji,
 2. lekcje z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas spędzony na ich wykonanie przed komputerem nie przekraczał 20 – 25 minut na lekcję. Do tego nie wliczamy czasu potrzebnego na wykonanie zadania domowego z tej lekcji,
 3. w ciągu jednego dnia należy łączyć naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; aby zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny. Zaleca się, aby liczba lekcji na żywo nie przekraczała trzech w ciągu dnia,
 4. podczas lekcji na żywo nauczyciel nie ma obowiązku udostępniania swojego wizerunku.
 5. zaleca się, aby podczas lekcji na żywo uczeń posiadał słuchawki z mikrofonem. Uczestnik spotkania aktywnie bierze udział w lekcji (ma obowiązek udzielania odpowiedzi ustnej albo pisemnej na czacie). Zabrania się: zakłócania toku lekcji, nagrywania obrazu i dźwięku, udostępniania linku do transmisji osobą postronnym,
 6. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy dzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to konsultuje z nauczycielami co można lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału,

 

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. regularnego odnotowywania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 2. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – zgodnie ze statutem,
 3. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: pz- praca zdalna.

 

 1. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

 

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z innych zasobów zobowiązany jest przesłać taką informację dyrektorowi;

 

 1. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców 
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 

klasy I – III

 1. Uczniowie z klas I – III podlegają ocenie wychowawcy i zasadom określonym przez niego oraz nauczycieli uczących w danej klasie.
 2.  Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Wskazane zadania oceniane będą według dotychczas obowiązujących zasad w dzienniku elektronicznym. Brak systematyczności w wykonywaniu zadań zostanie uwzględniony w ocenach cząstkowych oraz w rocznej ocenie opisowej.
 3. Nauczyciel uwzględnia trudności, które mogą powstać w czasie nauczania zdalnego, wówczas może indywidualnie zmienić podany wcześniej termin i/lub formę realizacji.
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 5. Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań.
 6. Celem oceniania w klasach I-III podczas nauki zdalnej jest: realizacja podstawy programowej, kontrolowanie postępów uczniów, motywowanie ich do systematycznej pracy w domu, informowanie ucznia i rodziców, o dokonanych postępach
  w odniesieniu do opracowanego materiału. Oceny otrzymywane w pracy zdalnej będą miały odzwierciedlenie w opisowej ocenie rocznej.

klasy IV-VIII

 

 1. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci: zdalnych sprawdzianów, zdalnych kartkówek, kart pracy, testów on-line, wypowiedzi pisemnych, wypowiedzi ustnych, plików tekstowych, prac wykonanych przez uczniów, plików audio-video w tym prezentacji multimedialnych; waga ocen podczas nauczania zdalnego obniżona zostaje o jeden punkt,
 2. nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e-dziennik,
 3. nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez e-dziennik,
 4. nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik,
 5. każdy sprawdzian oraz kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnie ze statutem), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie,
 6. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika na bieżąco,
 7. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 8. uczeń, który nie odesłał pracy w terminie, otrzymuje wpis w e-dzienniku, w rubryce oceny: brak, 
 9. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem celem ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji, jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 10. liczba kartkówek w danym dniu oraz ilość sprawdzianów w danym dniu zgodnie ze statutem.
 11. podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

ł.  na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane     z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,

 1. jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 2. jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 3. na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 4. nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 5. 7Nauczyciel przy ocenie rocznej zachowania ucznia bierze również pod uwagę:
 6. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
 7. terminowe przesyłanie zadanych prac,
 8. samodzielną i systematyczną pracę,
 9. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

 

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica. Wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły:

adres e-mail sp3@pze-pszczyna.pl

 1. Dyrektor w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
 2. Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący ucznia lub inny nauczyciel przedmiotu wskazany przez dyrektora.
 3. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom.
 4. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica.
 5. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.
 6. Egzamin ma formę pisemna poprzez rozwiązanie zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego.

8.W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

9.W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów uczeń informuje o tym dyrektora.

10.Dyrektor uzgadnia (wyznacza) dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

12.Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

13.W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora.

14.Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami prawa – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Sprawdzian odbywa się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jeżeli uczeń nie może z ważnych powodów uczestniczyć w sprawdzianie należy uzgodnić z rodzicami inny termin do końca roku szkolnego.

15.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy dokonuje ustalenia  właściwej  oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu zgłoszonych zastrzeżeń.

 

 • 3

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

Regulamin kształcenia na odległość