REGULAMIN

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 2. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 3. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 4. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 5. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 6. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
 7. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 8. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

 • 2

Postanowienia szczegółowe

 

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły; jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w ZSP w Pszczynie,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 5. nauczyciel może prowadzić również lekcje tzw. live za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji live, zobowiązani są w porozumieniu z nauczycielem do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki- tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 7. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych na stronie sp3pszczyna.pl w odpowiedniej zakładce klasy; materiały zamieszczamy na dany konkretnie dzień;
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów, na tyle na ile to jest możliwe.
 9. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Wychowawcy mają obowiązek sprawdzenia dostępności jego wychowanków do komputera z Internetem, celem ewentualnego ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 

 1. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik oraz służbową pocztę elektroniczną i w razie potrzeby bezzwłocznie udzielić informacji,
 4. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły (w godzinach od 8:00- 15:00),
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, który osobiście wyznaczy uczniom; poprzez e-dziennik czy inny ustalony sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać tak, by pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji,
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 20 minut na lekcję,
 3. w ciągu jednego dnia należy łączyć naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 4. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy dzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to konsultuje z nauczycielami co można lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału,

 

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. regularnego odnotowywania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 2. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – zgodnie ze statutem,
 3. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: pz- praca zdalna.

 

 1. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

 

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z innych zasobów zobowiązany jest przesłać taką informację dyrektorowi;

 

 1. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 

 1. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 2. nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian oraz kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnie ze statutem), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie,
 4. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika na bieżąco,
 5. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 6. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem celem ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 7. ilość kartkówek w danym dniu oraz ilość sprawdzianów w danym dniu zgodnie ze statutem;

 

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 

 1. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)
 • 3

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

Regulamin kształcenia na odległość