DOKUMENTY DO POBRANIA:

[download id=”796″ template=”Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.”]

[download id=”794″ template=”Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego.”]

[download id=”792″ template=”Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.”]

[download id=”790″ template=”Wniosek o kontynuowanie nauki.”]

[download id=”788″ template=”Potwierdzenie woli przyjęcia do SP3.”]

[download id=”786″ template=”Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie.”]

[download id=”784″ template=”Informacje uzupełniające do zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I.”]

PROCEDURA REKRUTACJI I ZGŁASZANIA UCZNIÓW

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PSZCZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2156).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
 3. Uchwała Nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Zarządzenie nr SG.0050.396.2016(PZE) Burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna;
 5. Zarządzenie nr SG.0050.395.2015(PZE) Burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły.

 

 • 1

 

 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Liczbę klas pierwszych w szkole ustala dyrektor zespołu na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 3. Liczba dzieci w klasie pierwszej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 4. Od 1 września 2016 roku do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci 7-letnie oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskały opinię  PPP o możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły.
 5. Jeśli w roku szkolnym 2016/2017 w szkole utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Tworzone klasy mogą być jednorodne wiekowo lub różnowiekowe.

 

 • 2

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przyjmowane będą         z urzędu na podstawie Zgłoszenia dziecka do szkoły (wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Pszczyny – załącznik 1):
 • dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w ZS2 w Pszczynie, których dane dyrektor otrzymuje z systemu ewidencji ludności Gminy Pszczyna;
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w ZS2 w Pszczynie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania dziecka.
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się                       po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej.

 

 • 3

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Pszczyny odpowiednio załącznik 2 lub załącznik 3)  złożony przez rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora ZS2 w Pszczynie.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Uchwałę Nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na rok szkolny 2016/2017 Rada Miejska ustaliła następujące kryteria dodatkowe wraz z odpowiednią liczbą punktów:

 • dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie  i/lub Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie
 • dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa –
 • dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub uzasadnioną sytuacją rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie
 • dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie
 1. Do Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Przepisy § 2, ust. 1-2 stosuje się także do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

 

 • 4

 

 1. Terminy  postępowania rekrutacyjnego:
 • od 1 kwietnia do 14 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 21 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 25 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 28 kwietnia – obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 29 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w ZS2 w Pszczynie.
 1. Postępowanie uzupełniające:
 • od 9 do 13 maja – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                      w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 19 maja weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 27 maja podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
 • do 31 maja potwierdzenie w przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 10 czerwca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 • 5

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZS2 w Pszczynie. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w ZS2 w Pszczynie zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do szkoły, rodzice mają obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej szkoły.
 4. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór szkoły              w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych    w § 3, ust. 2 niniejszej procedury i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 

 

 

Pszczyna, 29 lutego 2016r.