Regulamin konkursu plastycznego pt. „Pejzaż zimowy zamknięty w szkle”

Organizator konkursu: świetlica szkolna, koordynator – p. Małgorzata Rogalska, p. Monika Kudła

Cele konkursu:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci,
 • propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka,
 • popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
 • zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania oznak zimy,
 • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

  Zasady udziału w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z zimą.
 3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w szkle z motywem zimowym.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.
 5. Każdy uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie jedną pracę.
 6. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy wg wzoru:
  imię i nazwisko wykonawcy pracy, klasa, imię i nazwisko wychowawcy klasy.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia  4 grudnia 2023 roku.
 8. Ocenie podlegać będzie: zgodność prac z tematem, dobór środków i techniki, oryginalność prac oraz estetyka wykonania.
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 10. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani
  w terminie późniejszym.

 Czekamy na Wasze prace!