Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”

TEMAT KONKURSU:

 „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

ORGANIZATORZY KONKURSU :

Danuta Kamińska, Krzysztof Karcz, Rada Rodziców – fundator nagród.

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3w Pszczynie

KATEGORIE WIEKOWE:

klasy 1 – 3;  klasy 4 – 6 i klasy 7-8

CELE KONKURSU:

– Kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II naszym patronie;

– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka;

– Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;

– Promowanie młodych talentów.

 WARUNKI KONKURSU:

– Praca konkursowa może być wykonana tylko indywidualnie;

– Technika wykonywania prac: dowolna – płaska;

– Format pracy: A3;

Kryteria oceny prac:

– wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

– wkład pracy,

– samodzielność wykonania pracy,

– zgodność pracy z tematyką,

 We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie

Na odwrocie należy podpisać pracę podając dane autora pracy:

 imię, nazwisko, wiek (klasę),

Termin składania prac konkursowych: do 04.05.2020 r.

Prace należy składać w sali 33a lub świetlicy – p. Danuta Kamińska i p. Krzysztof Karcz.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18.05.2020 r. podczas uroczystej akademii i na stronie internetowej szkoły.