DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor placówki Joanna Rozmus-Cader, adres poczty elektronicznej sp3@pze-pszczyna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 212-82-78 oraz pod nr 666861251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpogov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście główne do budynku placówki zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją cztery dostępne dla uczniów i wychowanków wejścia. Jedno wejście dla uczniów wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Trzy wejścia dla wychowanków przedszkola ,do wejścia prowadzą tylko schody. Budynek składa się z parteru i dwóch pięter. Cały obiekt został podzielony na sześć segmentów: A B C D E F.

Segment A – budynek przedszkola nie jest połączony funkcjonalnie z resztą obiektu. Jest to budynek, który posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. W piwnicy zlokalizowane są szatnie, na parterze dwie sale zająć, jadalnia, pomieszczenie kuchenne oraz sanitariaty. Na piętrze są dodatkowe dwie sale oraz sanitariaty. Wejście do segmentu nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody.

Segment B – na parterze i na pierwszym piętrze usytuowano oddziały przedszkolne, na  drugim piętrze pomieszczenia na potrzeby szkoły. Wejście do segmentu nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody.

Segment C – jest to budynek trzy kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna. W podziemnej kondygnacji umiejscowiona jest stołówka szkolna, kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne (dyrekcja, sekretariat), biblioteka, 1 sala lekcyjna, gabinet profilaktyki lekarskiej, sklepik oraz sanitariaty. Na piętrze 1 sala lekcyjna, świetlica, pokój nauczycielski oraz sanitariaty. Wejście do segmentu C odbywa się ze strony wejścia głównego, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Segment D – jest to segment dwukondygnacyjny nie podpiwniczony. Na parterze zlokalizowana jest szatnia dla dzieci, pierwsze piętro to aula na różnego rodzaju apele i próby. Wejście do segmentu odbywa się ze strony wejścia głównego, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Segment E – jest to segment dwukondygnacyjny, gdzie na parterze umiejscowiono dwie sale lekcyjne, sale gimnastyczną wraz z zapleczami sanitarnymi. Na piętrze trzy sale lekcyjne oraz sanitariaty. Wejście do segmentu odbywa się ze strony wejścia głównego, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Segment F – jest to segment trzy kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Parter i pierwsze piętro posiadają po trzy sale lekcyjne oraz po dwa pomieszczenia gospodarcze. Drugie piętro (poddasze) nie jest użytkowane. Wejście do segmentu odbywa się ze strony wejścia głównego, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku wejście do segmentu F odbywa się wyłącznie po schodach, brak pojazdu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto dostępność architektoniczną budynku cechuje:

 • brak windy, pochylni, podjazdów. Informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 • Parking znajduje się bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku,
 • Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze w segmentach B,C,D,E, i pomieszczenia na parterze,
 • Brak zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym,
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne: Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.