Klauzula informacyjna – RODO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie, ul. Staromiejska 41, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sp3@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 212-82-78 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210-21-93 wew. 144 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej, Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły,

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 1 lit. b RODO),

– gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit. g RODO),

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 1 lit. h),

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: sp3@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora.
 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Wniosek o realizację praw

Klauzula-informacyjna ogolna

Klauzula informacyjna – Odbiór dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna – skargi i wnioski

Klauzula informacyjna – wniosek o informację publiczną

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie z siedzibą
   w Pszczynie, ul. Staromiejska 41 reprezentowana/e przez Dyrektora.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sp3@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  4. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Zespołu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z 108 a ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910).
  5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:

Części zewnętrzne infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie

  • Elewacje budynku
  • Drzwi wejściowe główne oraz boczne
  • Tereny zielone
  • Parking

Części wewnętrzne infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie:

  • Korytarz
  • Portiernia
  • Drzwi do pomieszczeń biurowych
  1. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 Po upływie tego okresu dane są usuwane automatycznie.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula-informacyjna monitoring

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Kiełkowski

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

email: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60