1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo wychowawczej działalności szkoły.
 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 3. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, którzy nie mają zajęć w czasie pobytu w szkole lub są po ich zakończeniu.
 4. Do świetlicy przyjmuje się dzieci na pisemną prośbę rodziców, prawnych opiekunów.
 5. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie, w oparciu o wypisane i podpisane przez rodziców karty zgłoszeń.
 6. Uczniowie zapisani do świetlicy zgłaszają się do niej sami i nie opuszczają jej bez zgody wychowawcy świetlicy.
 7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia do świetlicy, jeśli ta osoba ma pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
 9. Wychowanek , który ukończył 7 lat może opuścić samodzielnie świetlicę jeżeli rodzic zaznaczył to w zgłoszeniu lub pisemnie zwolnił dziecko.
 10. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może być odbierane ze świetlicy przez rodziców lub wyznaczonych w zgłoszeniu opiekunów, którzy ukończyli 13 lat.
 11. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 12. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie.
 14. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 15. Obowiązkiem ucznia, który uczęszcza do świetlicy, jest dbanie o stan wyposażenia dydaktycznego świetlicy oraz ład i porządek w jej pomieszczeniu.

O złym zachowaniu ucznia podczas zajęć świetlicowych, wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę danego ucznia, który rozlicza ucznia zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania lub rodzica.