Zajęcia brydżowe odbywają się w środy w godz. 14:00 – 17:00 w sali 88.

ZAPRASZAMY!!!

Stowarzyszenie SZLEMIK Pszczyna zaprasza na Turniej Brydża Sportowego Dla Dzieci,
który odbędzie się w piątek 16 czerwca w auli ZSP Pszczyna o godz. 16.00.
Turniej jest bezpłatny, a zapisy w dniu zawodów od godz. 15.30.
Zakończenie rozgrywek i wręczenie nagród ok. 20.00.

Zapraszamy!!!

Mistrzostwa Polski Dzieci w Brydżu Sportowym – Tęgoborze 2023
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – wiosna 2023
TURNIEJE:

Regulamin Mistrzostw Polski

Turnieju Par Młodzieży Dla Początkujących w Chorzowie w ramach Mityngu Barbórkowego 2022

I Turniej Brydża Sportowego dla Dzieci “Brydżowe Mikołajki 2022”

Zarząd:

Dawid Ochman – przedstawiciel Stowarzyszenia
Teresa Mączkowska-Marszałek – członek zarządu
Jadwiga Nachajska-Wicher – członek zarządu

REGULAMIN

§ 1. NAZWA

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Brydża Sportowego Szlemik Pszczyna, w skrócie SBS Szlemik Pszczyna zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. CEL

Celem Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego  życia sportowego i intelektualnego uczniów poprzez popularyzację brydża sportowego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych z terenu Pszczyny w taki sposób, aby odnosili oni sukcesy rozumiane jako czołowe lokaty w rozgrywkach na szczeblu lokalnym i krajowym w swoich kategoriach wiekowych.

§ 3. ŚRODKI DZIAŁANIA

Realizacja celu następuje poprzez rekrutację oraz szkolenie uczniów i ich wspieranie w osiąganiu wyników sportowych. Stowarzyszenie będzie rekrutowało młodzież poprzez nawiązywanie kontaktów z dyrektorami pszczyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym narzędziem do osiągnięcia celu jest prowadzenie szkoleń w sposób systematyczny poprzez osoby posiadające uprawnienia nadane przez Polski Związek Brydża Sportowego oraz gościnnie poprzez brydżystów z dużym doświadczeniem. Stowarzyszenie będzie uczestniczyło w szkoleniach, konsultacjach startowych, turniejach, obozach, rozgrywkach ligowych, które przybliżą członków Stowarzyszenia do osiągnięcia celu. W/w będzie realizowane między innymi dzięki ścisłej współpracy z Polskim oraz Śląskim Związkiem Brydża Sportowego.

§ 4. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pszczyna, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5. CZŁONKOSTWO I SKŁADKA

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna wyrażająca gotowość uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta w poczet członków przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zobowiąże się do regularnego opłacania składki członkowskiej.
 2. Małoletni, który nie ukończył 16 roku życia, wyrażający gotowość uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia może, za zgodą przedstawiciela ustawowego zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, po przyjęciu w poczet członków przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przez przedstawiciela ustawowego i zobowiązaniu się  go do regularnego opłacania składki członkowskiej.
 3. Małoletni, który nie ukończył 16 roku życia prawa członka wykonuje poprzez przedstawiciela ustawowego. Małoletni, który ukończył 16 rok życia prawa członka wykonuje bezpośrednio.
 4. Członkiem wspierającym po złożeniu deklaracji członkowskiej i spełnieniu poniższych kryteriów może zostać:
  a) osoba fizyczna, która przekazuje w każdym roku pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia o wartości nie mniejszej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, którego dotyczy pomoc.
  b) osoba fizyczna, która posiada uprawnienia sędziowskie lub instruktorskie i służy na zasadzie wolontariatu pomocą w ramach posiadanych kompetencji w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  c) osoba fizyczna, która działa na rzecz Stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  d) przedstawiciel szkoły z Pszczyny na terenie której Stowarzyszenie prowadzi zajęcia.
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba, która jest związana z brydżem i Pszczyną jednocześnie, a jej osiągnięcia w brydżu sportowym winny stanowić wzór do naśladowania.
 6. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z opłacania składek. Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Zebraniu Członków.
 7. Miesięczna maksymalna składka członkowska oraz system zniżek jest ustalana przez Przedstawiciela Stowarzyszenia i jeżeli nie przekracza miesięcznie 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto(obowiązującego w dniu rozpoczęcia danego sezonu) jej ustalenie nie wymaga uchwały Zebrania Członków. Wysokość składki jest ustalana na dany sezon. Sezon trwa od 1 sierpnia do 31 lipca roku następnego, pierwsza składka w sezonie jest zbierana we wrześniu i jest składką podwójną, ostatnia składka w sezonie jest zbierana w czerwcu i jest składką podwójną. Jeżeli członek został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia w drugim lub następnym miesiącu sezonu to pierwsza składka jest składką podwójną. W ramach składki członkowskiej Stowarzyszenie pokrywa 20 grudnia każdego roku opłatę członkowską za każdego członka zwyczajnego niezalegającego ze składkami na w/w dzień na rzecz Polskiego i Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego. Po wygaśnięciu członkostwa Stowarzyszenie nie może występować z roszczeniem o wpłatę zaległych składek.

§ 6. RAWA I OBOWĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w konkursach, wycieczkach, turniejach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i inne podmioty o podobnym celu działania oraz Polski i Śląski Związek Brydża Sportowego,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
 3. uczestniczyć w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym reprezentując Stowarzyszenie, drużyny Stowarzyszenia oraz w przypadku powołania kadrę Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz wydanych na jego podstawie Uchwał,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, a w szczególności przestrzegać zasad etyki, dyscypliny i zwyczajów sportu na zasadach fair play,
 3. brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę mienia Stowarzyszenia,
 4. występować w turniejach i rozgrywkach ligowych w strojach Stowarzyszenia jeżeli wpisowe zostało pokryte przez Stowarzyszenie.

§ 7. USTANIE CZŁONKOSTWA

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie do Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b)wykluczenia przez Przedstawiciela z powodu Zaległości w opłacaniu składek na rzecz Stowarzyszenia większych niż dwie zaległe składki,
c)wykluczenia przez Przedstawiciela z powodu Istotnego naruszenia regulaminu lub Uchwał wydanych na jego podstawie,
d) śmierci członka,

Członkostwo wspierające i honorowe ustaje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Przedstawiciela z powodu niespełniania kryteriów z § 5,
c) śmierci członka.

§ 8. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Zebranie Członków,
  b) Przedstawiciel.
 2. Stowarzyszenie jest reprezentowane poprzez Przedstawiciela, który może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania. Przedstawiciel jest wybierany na 4 letnią kadencję. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania do działania w imieniu Stowarzyszenia,
  c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  d) realizowanie uchwał Zebrania Członków,
  e) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  g) zwoływania Zebrania Członków, nie rzadziej niż raz na 4 lata,
  h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  i) zmiana Regulaminu określona w § 9.

3. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany i odwoływany uchwałą Zebrania Członków. W razie odwołania przedstawiciela, Zebranie Członków jest zobowiązane do jednoczesnego podjęcia uchwały o powołaniu nowego Przedstawiciela. W razie śmierci Przedstawiciela, każdy z Pełnomocników Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek zwołać Zebranie Członków celem wybrania nowego Przedstawiciela Stowarzyszenia. W razie braku zwołania Zebrania Członków przez Pełnomocnika w terminie 14 dni od śmierci Przedstawiciela, każdy z Członków zwyczajnych ma prawo do zwołania Zebrania Członków celem wyboru nowego Przedstawiciela, w takim przypadku uchwała o wyborze nowego Przedstawiciela wymaga udziału w Zebraniu Członków co najmniej połowy członków zwyczajnych.

4. Przedstawiciel i pełnomocnicy ustanowieni przez przedstawiciela mogą otrzymywać wynagrodzenie. Suma ich wynagrodzenia miesięcznie nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia brutto, łącznie dla wszystkich (obowiązującego w miesiącu za który przyznano wynagrodzenie), a 100% minimalnego wynagrodzenia brutto dla żadnego z osobna (obowiązującego w miesiącu za który przyznano wynagrodzenie).

5. Jeżeli obowiązujące przepisy lub zapisy Regulaminu nie stanową inaczej, Zebranie Członków zbiera się na żądanie Przedstawiciela lub na wniosek ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebranie Członków podejmuje uchwały względną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

6. Do kompetencji Zebrania Członków należy:

a) wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,

b) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia,

c) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Przedstawiciel ma prawo zmienić regulamin o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów Stowarzyszenia. Szczególnym przypadkiem braku konieczności zwoływania Zebrania Członków w celu zmiany Regulaminu jest obowiązek dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów i wytycznych Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. Przedstawiciel jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o takim zamiarze i przedstawieniu ujednoliconej treści nowego regulaminu.
 3. W przypadku wpłynięcia sprzeciwu na piśmie w ciągu 7 dni od powiadomienia o zamiarze zmiany Regulaminu od co najmniej jednego członka zwyczajnego Przedstawiciel Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania Zebrania Członków w celu podjęcia uchwały dotyczącej proponowanej zmiany.

§10. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane przez Zebranie Członków. W razie rozwiązania stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków, Przedstawiciel staje się likwidatorem Stowarzyszenia, chyba, że Zebranie Członków postanowi inaczej.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przy dodatnim saldzie konta bankowego środki zgromadzone zostaną przekazane na rzecz Rady Rodziców w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pszczynie wraz z środkami trwałymi/wyposażeniem. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w przypadku przekształcenia Stowarzyszenia zwykłego w inną jednostkę organizacyjną.

§ 11. SKUTECZNOŚĆ DORĘCZENIA

 1. Wszelkie powiadomienia drogą elektroniczną pomiędzy Stowarzyszeniem/ Przedstawicielem Stowarzyszenia, a członkami Stowarzyszenia uznaje się za skutecznie doręczone ,z chwilą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru.
 2. W razie braku elektronicznego potwierdzenia odbioru w terminie 14 dni od dnia wysłania elektronicznego powiadomienia, doręczenie następuje do rąk własnych Członka Stowarzyszenia lub listem poleconym. W razie nieodebrania powiadomienia listem poleconym, powiadomienie uznaje się za doręczone z upływem terminu określonym w zawiadomieniu o odbiorze listu poleconego.
 3. W przypadku zmiany adresu email lub adresu dla doręczeń, Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie pod rygorem nieważności powiadomienia w innej formie.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja przystąpiebia do SBS SZLEMIK
RODO SBS SZLEMIK