WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
Lista

 


Lista dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie
Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020-2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji przyjmowane są drogą elektroniczną na adres sp3@pze-pszczyna.pl  w formie skanu lub zdjęcia.

Oryginały tych dokumentów będą przyjmowane po okresie zawieszenia zajęć.


ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady zgłoszenia i rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021:

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie w dniach od 13 lutego do 25 lutego 2020 r. składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie do klasy pierwszej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu. Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły i poniżej.

Zgłoszenie do klasy pierwszej (dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły) [docx]

Oświadczenie o zamieszkaniu [docx]

Rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie w dniach od 3 marca do 20 marca 2020 r. składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej . Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły i poniżej.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły) [docx]

Inne dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego

Zasady i terminy rekrutacji:

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny nr SG.0050.584.2020 – Terminy rekrutacji – szkoły podstawowe [pdf]

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych rok szkolny 2020-2021 [pdf]

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała z dnia 23 marca 2017 r. – kryteria rekrutacji do kl. I szkół podstawowych [pdf]

Uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. – sieć publicznych szkół podstawowych i obwody od 1 września 2019 r. [pdf]

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenie o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, uchwały o sieci szkół i przedszkoli oraz zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w PszczynieROK SZKOLNY 2019/2020

PROCEDURA REKRUTACJI I ZGŁASZANIA UCZNIÓW

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PSZCZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).
 3. Uchwała Nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
 4. Zarządzenie nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Pszczyny z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.                       

 §1

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Liczbę klas pierwszych w szkole ustala dyrektor na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

3. Liczba dzieci w klasie pierwszej nie może przekroczyć 25 uczniów.

4. Od 1 września 2019 roku do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci 7-letnie oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskały opinię  PPP o możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły.

§2

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmowane będą z urzędu na podstawie Zgłoszenia dziecka do szkoły (załącznik 1 ):

 • dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 , których dane dyrektor otrzymuje z systemu ewidencji ludności Gminy Pszczyna;
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania dziecka.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej.

§3

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły  (załącznik 2)  złożony przez rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora SP3 w Pszczynie.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez uchwałę Nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

2. Na rok szkolny 2019/2020 Rada Miejska ustaliła następujące kryteria dodatkowe wraz z odpowiednią liczbą punktów:

 • dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie – 5 pkt:
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie  i/lub Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie – 5 pkt:
 • dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa – 2 pkt.
 • dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub uzasadnioną sytuacją rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie – 2 pkt.
 • dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie – 1 pkt.

3. Do Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Przepisy § 2, ust. 1-2 stosuje się także do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

§4

1. Terminy  postępowania rekrutacyjnego:

 • od 25 lutego 2019 r. godz. 8:00 do 3 marca 2019 r. godz. 15:00– wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 2 kwietnia 2019 r. godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 2 kwietnia 2019 r. godz. 13:00 do 8 kwietnia 2019 r. godz. 15:00 – obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 12 kwietnia 2019 r. do godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3
  w Pszczynie.

2. Procedura odwoławcza:

 • Od 12 kwietnia 2019 r. – w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3. Postępowanie uzupełniające:

 • 6 czerwca 2019 r. godz. 16:00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc
 • od 6 czerwca 2019 r. godz. 8:00 do 13 czerwca 2019 r. godz. 15:00 – złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych;
 • 18 czerwca 2019 r. godz. 13:00 opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
 • od 18 czerwca 2019 r. godz. 13:00 do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 26 czerwca 2019 r. godz. 13:00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
 • od 26 czerwca 2019 r. – procedura odwoławcza
 • 30 sierpnia 2019 r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc

§5

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora SP3 w Pszczynie. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do szkoły, rodzice mają obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej szkoły.

4. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór szkoły w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3, ust. 2 niniejszej procedury i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Pszczyna, 25 lutego 2019 r.

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do szkoły
 2. Załącznik 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego
 4. Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie
 5. PROCEDURA REKRUTACJI 2019