PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszczynie
Podstawa prawna:
1.Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r. (Data obowiązywania: 2013-01-19.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie uzyskania karty rowerowej.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Zasady uzyskania karty rowerowej:
1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
3. Treści, zgodne z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane podczas lekcji zajęcia techniczne oraz na zajęciach koła „wychowanie komunikacyjne”.(ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).
4. Praktyczna nauka jazdy rowerem pozostaje w gestii rodziców.
5. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń (załącznik 1).
6. Egzamin składa się z dwóch części:
a) Teoretycznej
b) Praktycznej
7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi.( 16 prawidłowych odpowiedzi)
8. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut.
9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych na boisku szkolnym, placu szkolnym lub sali gimnastycznej:
– Obsługa techniczna roweru:
1) ustawienie wysokości siodełka
2) sprawdzenie hamulców,
3) sprawdzenie ilości powietrza w oponach
– Umiejętności praktyczne:
4) przygotowanie do jazdy,
5) ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
6) jazda do przodu po prostej,
7) jazda do przodu po łukach
8) jazda po łukach w kształcie „łezki” lub „ronda”,
9) płynne hamowanie,
10) zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop),
11-13) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (3 znaki pionowe lub poziome),
14) prawidłowy skręt w prawo lub lewo,
15) upewnienie się czy można skręcić ( odwrócenie głowy),
16) zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy (wystawienie wyprostowanej ręki),
17) przecinanie się kierunku ruchu,
18) jazda wyznaczonym torem na wprost, nie wolno najechać na linie, deski ułożone w odstępie 30cm.,
19) omijanie, slalom wolny między 4 pachołkami rozmieszczonymi w odstępie 1,5 m,
20) ogólne wrażenie ( np. pewna jazda, podpieranie się nogami, upadek).
10. Aby zaliczyć część praktyczną należy dobrze wykonać 90% elementów (18). W razie niepowodzenia, każde dziecko może dwa razy pokonać tor.
11. Egzamin na kartę rowerową będzie organizowany dwa razy w roku: sesja wiosenna (maj) i sesja jesienna (wrzesień).
12. Egzamin poprawkowy uczeń może zdawać w następnej sesji.
13. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego i jazdy na rowerze składa w sekretariacie:
– zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko oraz klasa),
– arkusz zaliczeń (składa nauczyciel wychowania komunikacyjnego)
13. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie uzyskania karty rowerowej.
Załącznik 1
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.
Załącznik 2
Arkusz zaliczeń – egzamin praktyczny
Załącznik 3
Rysunek poglądowy toru jazdy podczas egzaminu praktycznego

Załącznik 1.

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imiona i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………….

Data urodzenia…………………………………………….

Adres zamieszkania ucznia (kod, miasto, ulica, nr domu i mieszkania) ……………………………………………………………………………………………………………….

Klasa………………

Szkoła……………………………………………………. Miejscowość……………………………

Pszczyna, dn. ……………….

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Oświadczam, że mój syn/moja córka nie ma przeciwwskazań lekarskich by uczestniczyć w egzaminie na kartę rowerową oraz by posiadać dokument uprawniający do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych.

……………………………………..

/podpis rodziców/

 

 

Podpisy rodziców(ojciec i matka), nauczycieli

lub innych uprawnionych osób

Uwagi
1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia. Uczeń zrealizował materiał z zakresu wychowania komunikacyjnego
2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej i przeprowadzenie egzaminu
3 Wiadomości teoretyczne.

 

4 Obsługa techniczna roweru.

 

5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
6 Pomoc przedlekarska.

 

– w pkt. 2 „Zgoda rodziców” rodzic lub opiekun wpisuje „wyrażam zgodę „ i podpisuje się.

DYREKTOR SZKOŁY

…………………………………

(pieczęć, podpis)

Kartę rowerową wydano w szkole dnia………………………………….

 

Załącznik 2

ARKUSZ ZALICZEŃ – EKZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

…………………………………………………………………..           ……………………..

Imię i nazwisko ucznia                                                                               klasa

 

l.p. Ocenianie umiejętności Ocena negatywna Ocena pozytywna
1 Ustawienie wysokości siodełka 1                  2 1
2 Sprawdzenie hamulców 1                  2 1
3 Sprawdzenie ilości powietrza 1                  2 1
4 Przygotowanie do jazdy 1                  2 1
5 Ruszanie z miejsca na płaskim terenie 1                  2 1
6 Jazda do przodu po prostej 1                  2 1
7 Jazda do przodu po łukach 1                  2 1
8 Jazda po łukach w kształcie „łezki” lub „ronda” 1                  2 1
9 Płynne hamowanie 1                  2 1
10 Zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop) 1                  2 1
11 Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe: „ustąp pierwszeństwa” 1                  2 1
12 „pasy” 1                  2 1
13 „stop” 1                  2 1
14 Prawidłowy skręt w prawo lub lewo 1                  2 1
15 Upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy) 1                  2 1
16 Zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy 1                  2 1
17 Przecinanie się kierunku ruchu 1                  2 1
18 Jazda wyznaczonym torem na wprost 1                  2 1
19 Omijanie, slalom wolny 1                  2 1
20 Ogólne wrażenia, utrzymanie równowagi 1                  2 1

 

WYNIK EGZAMINU ……………………………………………………

PODPIS EGZAMINATORA ………………………………………

 

 

Załącznik 3