Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 15 maja 2023 r.
Rekrutacja elektroniczna: slaskie.edu.com.pl

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym  terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o ocenach na świadectwie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. (przedłożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty).
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 26 lipca 2023 r.
  • W terminie od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące rekrutacji

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023 2024