Mimo trudności związanych z pandemią uczniowie klas VIII przystąpili dwukrotnie do próbnych egzaminów ósmoklasistów.

Udział w diagnozach dawało młodzieży możliwość: oswojenia się z formułą egzaminu ósmoklasisty, sprawdzenia odporności na stres, poznania własnych mocnych i słabych stron.

Wyniki uczniów zestawione zostały z wynikami ogólnopolskimi.

Powyższe egzaminy były próbą doskonalenia wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach doskonalenia.