Regulamin:

 1. Temat konkursu: „Co Pani Jesień dla mnie przyniesie?”.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci kl. I-III.
 3. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną nawiązującą do głównego tematu. Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się

najtrudniejsze głoski języka polskiego: głoski szumiące /sz, rz, ż cz, dż/ i głoska /r/.

 1. Format pracy: dowolny, technika dowolna
 2. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 3. TERMIN ODDAWANIA PRAC: do24 listopada br.
 4. Pracę należy oddać wychowawcy.
 5. Rejestracji dzieci biorących udział w konkursie dokonują logopedzi (wraz
  z wypełnieniem metryczki).
  9. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno -Przedszkolny w Laskowej zwany dalej Organizatorem, przy współudziale Wydawnictwa KOMLOGO.

 

Zapraszam do wspólnej zabawy !!!

Logopedzi: A. Śliwka, M. Ciszewska. 

Dodatkowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu: www.komlogo.pl zakładka Konkursy.

 1. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Werdykt komisji konkursowych jest ostateczny. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do 21 dni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl

 

 1. Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.

Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i Współorganizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora
i Współorganizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.. Administratorem podanych danych osobowych jest Wydawnictwo Komlogo oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Oddając pracę na konkurs rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.